Statut

 STATUTUL Reprezentanței CMR-România

Adoptat de către  Congresul Mondial al CONSILIULUI MONDIAL ROMÂN

și validat de către Adunarea Generală Anuală a CONSILIULUI MONDIAL ROMÂN

 

CAPITOLUL 1 – Cadrul Juridic

 • The World Romanian Council or Consiliul Mondial Roman, abreviat și numit în continuare ”CMR”, persoană juridică de naționalitate americană fără scop patrimonial, cu sediul real în Statul Georgia, 10410 Summer Creek Drive, Alpharetta, GA, 30022-3630, a aprobat și a decis continuarea funcționării în România, a Reprezentanței CMR-România sub denumirea de ”Consiliul Mondial Român-România”, abreviat și numit în continuare ”CMR-România”.
 • CMR-România este recunoscută potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului României nr. 216/2000 cu privire la asociații și fundații, a Hotărârii Guvernului României nr. 1606/2003, și a fost înființată prin sentința civilă 35/PJ/2004, având CIF 17796985/20.07.2005.
 • CMR-România funcţionează cu respectarea legislaţiei din Statele Unite ale Americii, ţara de origine a WRC/CMR, şi din România, ţara gazdă, precum şi în acord cu normele legale internaţionale la care cele    două ţări au subscris.
 • CMR-România constituie organismul direct de legătură între comunităţile româneşti din Statele Unite ale Americii, din Canada, din Europa şi din alte ţări/continente – membre sau afiliate la CMR – şi toate autorităţile din România care au în obiectul lor de activitate orice fel de relaţii cu românii de pretutindeni: Administraţia Prezidenţială, Guvernul României, Ministerul Afacerilor Externe,  Parlament României, și alte Ministere, organizații  sau instituții .
 • CMR-România este coordonată de un Director Executiv numit de Președintele CMR la propunerea Filialelor
 • CMR-România va duce la îndeplinire deciziile CMR în virtutea atribuțiilor sale principale.
 • CMR-România va funcționa pe o perioadă nedeterminată.
 • CMR-România are sediul în București, strada Barbu Văcărescu 15, sectorul 2. Sediul poate fi mutat în orice alt loc, pe baza hotărârii Consiliului Director,  cu respectarea prevederilor legale.
 • Patrimoniul initial al Reprezentanței este format din activul initial constituit prin aportul în numerar al membrilor fondatori, în valoare totală de 1250 lei.

CAPITOLUL 2 – Principii

2.1. Recunoașterea României ca stat national, unitar, indivizibil, independent și suveran ale cărei hotare istorice au fost consfințite la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia.
2.2. Refacerea integrității teritoriale a spațiului național românesc în hotarele sale istorice recunoscute internațional prin Conferința de Pace de la Paris (1919-1920).
2.3. Apărarea și protejarea spațiului cultural național împotriva presiunilor pentru schimbarea demografico-culturală  a României.
2.4. Considerarea moralei creştine, bazată pe dragostea şi împăcarea dintre semeni și pe valorile tradiționale ale familiei, ca fundament al societății românești.
2.5. Respectarea drepturilor egale pentru toți cetățenii, fără discriminări şi fără acţiuni compensatorii colective pe principiul “discriminării pozitive” aplicate oricărui grup care se consideră minoritar sau diferit din punct de    vedere etnic, religios sau social.
2.6. Independenţa şi echidistanţa faţă de partidele politice manifestată prin abținerea de la activități de prozelitism politic, inclusiv a propagandei electorale pentru partide sau personalități politice.
2.7. Independenţa de decizie sau acţiune în relaţiile cu organismele și instituțiile internaționale, precum și ale administraţiei de stat americane sau române.

CAPITOLUL 3 – SCOPURI ȘI ACTIVITĂȚI PRINCIPALE

3.1. SCOPURI/OBIECTIVE

3.1.1. Încurajarea și sprijinirea, prin mijloace legale, a refacerii unității teritoriului național al României consfințită    prin cele trei acte istorice din 1918 (unirea Basarabiei, unirea Bucovinei și unirea Transilvaniei), în hotarele  istorice din decembrie 1918.

3.1.2. Încurajarea, facilitarea și consolidarea proceselor de integrare culturală, spirituală, socială și economică a românilor din teritoriile istorice românești în arealul național românesc.

3.1.3. Consolidarea conștiinței identității și apartenenței naționale a românilor din afara României, prioritar a celor din provinciile istorice.

3.1.4. Recunoașterea limbii române ca minoritate lingvistică în statele având  comunități de români, pentru promovarea patrimoniului național, a valorilor, a spiritualității românești și a moralei creștine prin educație și mass-media în limba maternă.

3.1.5. Consolidarea profilului și politicii externe a României, a statutului acesteia de membru UE și NATO, precum   și îmbunătățirea mediului securitar din imediata vecinătate a României  și zona extinsă a Mării Negre.

3.1.6. Susținerea proceselor de integrare a românilor din afara României și apărarea drepturilor românilor de pretutindeni, facilitarea și consolidarea respectării depline a drepturilor românilor din afara granițelor   României în țările lor de rezidență.

3.1.7. Consolidarea legăturilor dintre românii din afara României și cei din România, a legăturilor directe dintre comunitățile românești din afara teritoriului național, a legăturilor dintre acestea și instituțiile Statului   Român.

3.1.8. Sprijinirea și consilierea instituțiilor democratice din teritoriile locuite de români, prin realizarea și menținerea contact permanent cu acestea și prin implicarea permanentă în inițiative și acțiuni comune, în vederea facilitării integrării comunităților românești în țările lor de rezidență și a consolidării relațiilor lor cu țara de origine/apartenență, România.

3.1.9. Sprijinirea și implementarea programelor pan-naționale strategice și/sau a proiectelor de țară decise de autoritățile Statului Român și societatea civilă românească, în vederea îmbunătățirii situației culturale, spirituale, materiale și sociale a românilor de pretutindeni.

3.1.10. Promovarea României și românilor în și din România, în și din lume, în domeniile juridic, administrativ, relațiile cu autoritățile, economie, științele vieții, educație, cultură, identitate națională, promovarea unirii, intereselor naționale, strategie, monitorizarea și combaterea antiromânismului, în concordanță cu legislațiile din România și din statele de interes.

3.2. ACTIVITĂȚI

3.2.1. CMR-România va elabora, formula, încuraja, sprijini, promova și derula proiecte, programe, evenimente și inițiative de impact, care să contribuie la atingerea scopurilor de stabilite.

3.2.2. CMR-România va acorda îndrumare, consultanță și sprijin instituțiilor Statului Român, precum și instituțiilor democratice din țările în care există comunități de români (diaspora istorică și cea emergentă), în vederea desfășurării de acțiuni, separate sau comune, care pot facilita atingerea scopurilor stabilite.

3.2.3. CMR-România va sprijini activitățile diplomatice și va propune soluții pentru îmbunătățirea activităților misiunilor diplomatice și consulare ale României, în vederea creșterii eficienței acțiunilor acestora de consolidare a legăturilor cu românii din țările de rezidență, de consolidare a legăturilor cu România a comunităților românești din diaspora (istorică sau emergentă) și de   apărare/promovare a drepturilor acestora, în țările de rezidență.

3.2.4. CMR-România respinge încercările sau acțiunile organizațiilor politice și altor grupuri de presiune de a politiza sau manipula eforturile de satisfacere a intereselor minorităților etnice, religioase sau de orice altă         natură din România și de a implica guvernele străine sau organizațiile internaționale în rezolvarea problemelor sau conflictelor interne ale României, altele decât cele privind crimele împotriva umanității și încălcarea drepturilor omului.

CAPITOLUL 4. – MEMBRI

4.1. Calitatea de membru

4.1.1. Orice persoană de origine sau descendență română din țară care sprijină moral și/sau material Reprezentanța.

4.1.2. Orice grup, asociație sau organizaţie românească care aderă şi acceptă spiritul, principiile şi scopurile CMR.

4.1.3. Pentru a deveni membru orice persoană, grup sau organizație trebuie să depună o cerere și să-și plătească cotizația anuală care trebuie reînoită la începutul fiecărui an. Neplata cotizației pe o perioadă de 2 ani duce la excluderea automata.

4.2. Categorii de membri

4.2.1. Membri Fondatori – persoane care dobândesc calitatea de membru în momentul constituirii Reprezentanței.

Membrul Fondator rămâne membru pe viață, atâta timp cât nu renunță voluntar la calitatea de membru.

4.2.2. Membri asociaţi – care vor dobândi această calitate în urma înaintării unei cereri de primire motivate către Adunarea Directorilor, abilitată să se pronunţe asupra admiterii de noi membri. În caz de refuz, Adunarea      Directorilor nu este obligată să îşi motiveze decizia.

4.2.3. Membri onorifici – care dobândesc această calitate la propunerea Adunării Directorilor şi cu acordul Biroului Central, în urma unor servicii deosebite aduse Reprezentanței.  Membrii onorifici nu au drept de vot în  Adunarea Generală.

4.2.4. Membri Plini – persoane de origine sau descendenţă română, precum şi orice grup, asociație sau organizaţie românească.
4.2.5. Membri Simpatizanți – persoane de etnicitate ne-română care sunt rude şi/sau prieteni ai membrilor plini. Membrii simpatizanți nu pot vota și nu pot fi aleși în funcțiile de conducere dar se pot constitui într-un Grup de Inițiativă și Acțiune.

4.2.6. Membri Consultanți – orice persoană, membru de partid care este înscrisă sau care dorește să devină membru și urmează principiile stipulate în Statut.  Membrii consultanți pot vota dar nu pot fi aleși în funcții executive și se pot constitui într-un Grup Politic Consultativ pentru consilierea Biroului Central.

4.3. Drepturile membrilor

4.3.1. Să participe la întrunirile Adunărilor Generale, să pună în discuţie şi să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al Reprezentanței;

4.3.2. Să voteze alegerea şi/sau confirmarea organelor de conducere, cu excepția Membrilor Onorifici și Simpatizanți.

4.3.3. Să fie aleși în funcţiile de conducere, cu excepție Membrilor Simpatizanti și Consultanți

4.3.4. Să facă propuneri privitor la activitatea Reprezentanței şi folosirea fondurilor strânse şi activitatea organelor   de conducere;

4.3.5. Să semnaleze problemele care privesc scopul și obiectivele Reprezentanței, în vederea promovării și apărării   acestora;

4.3.6. Să primească sprijin moral şi asistenţă din partea Reprezentanței în cazuri excepţionale (boală, accident, incendii, decesul sau boala gravă a unui membru de familie);

4.3.7. Să se retragă din Reprezentanță.

4.4. Responsabilitățile membrilor:

4.4.1. Să accepte, să adere, să respecte principiile, scopurile și prevederile Statutului, regulamentului interior, hotărârilor organelor de conducere ale Reprezentanței, să fie loiali organizației și să de tot sprijinul pentru        îndeplinirea obiectivelor Reprezentanței;

4.4.3. Să participe la Adunările Generale şi/sau la şedinţele Consiliului Director, după caz;

4.4.4. Să participle la acţiunile iniţiate de conducerea operative;

4.4.5. Să sprijine moral și material organizația;
4.4.6. Să-și plăteasca cotizaţia anuală de 10 lei pentru persoane fizice și de 100 lei pentru membrii colectivi.

4.5. Pierderea calității de membru

4.5.1. Prin deces sau încetarea existenței persoanei juridice;

4.5.2. Prin renunțare adresată în scris Directorului Reprezentanței;

4.5.3. Prin excludere decisă de Adunarea Directorilor pentru nerespectarea prezentului Statut și a regulamentului  interior, sau pentru orice alt motiv de natură a prejudicial interesele morale sau material ale Reprezentanței,  cu ascultarea în prealabil a persoanei în cauză.

 CAPITOLUL 5. – ORGANIZARE

5.1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

5.1.1. Reprezentanța CMR-România este structura de bază a CMR în România cu rol de conducere și transpunere a politicilor și deciziilor Biroului Executiv CMR.

5.1.2. Organismele de conducere, decizie și reprezentare ale CMR-România sunt: Birou Central, Adunarea Directorilor, Filialele și Departamentele.

5.1.3. CMR-România este condus de un Director Executiv numit de Președintele CMR eventual la cererea Adunării Directorilor;

5.1.4. Conducătorii Directoratului și Filialelelor au denumirea de Directori, cea de Președinte fiind rezervată doar conducerii CMR.

5.2. ATRIBUȚII PRINCIPALE

5.2.1. Dezvoltarea rețelelei globale de Filiale CMR existente sau în curs de înființare în România;

5.2.2. Desfășurarea de acțiuni unioniste în tandem cu Directoratul Europa și Directoratul Basarabia;

5.2.3. Desfășurarea acțiunilor de apărare a educației și învățământului în limba română și a identității românești în țară și în  comunitățile românești din țările aflate în jurul granițelor României și diaspora;

5.2.4. Crearea de Departamente care să încheie protocoalelor de parteneriat cu instituțiile specializate ale statului pentru a promova activități și proiecte legislative în domeniile:  sociale,  culturale,   economice, științele vieții,   promovarea intereselor naționale, geostrategie, monitorizarea și combaterea antiromânismului.

5.3. BIROUL CENTRAL

5.3.1. Biroul Central este organul executiv al Directoratului CMR-România având o conducere operativă alcătuită din Director Executiv, Secretar executiv , Departamentul de  Contabilitate și Directorii Departamentelor.

5.3.2. Biroul Central este condus de Directorul Executiv.

5.4. DIRECTORUL EXECUTIV

5.4.1. Atribuțiile Directorului Executiv

 (1) Directorul Executiv conduce activitatea curentă a Reprezentanței și coordonează activitățile Filialelor din structura Reprezentanței.

(2) Directorul Executiv este garantul respectării principiilor şi prevederilor Statutului, reprezintă factorul de mediere, stabilitate și performanță a Reprezentanței și a Filialelor din structură.

(3) Directorul Executiv duce la îndeplinire politica și deciziile Biroului Executiv CMR, stabilind relaționările şi direcţiile optime de dezvoltare și acțiune ale rețelei de Filiale.
(3) Directorul Executiv reprezintă CMR în relațiile cu alte asociaţii, organizaţii sau organisme guvernamentale din România şi este autorizat să semneze documente reprezentând poziţia oficială sau implicarea organizației în relaţiile cu acestea, după aprobarea primită din partea Biroului Executiv CMR sau a Președintelui CMR.

(4) Directorul Executiv elaborează împreună cu Directorii Filialelor, planul de inițiative și acțiuni pentru anul viitor pentru a fi prezentat Adunării Generale CMR anuale.

                (5) Directorul Executiv semnează documentele de cheltuieli financiare solicitate de Departamente sau Filialele fără personalitate juridică după aprobarea lor de către Adunarea Directorilor.

5.4.2. Numirea Directorului Executiv

(1) Directorul Executiv trebuie să aibă cetățenia română.

(2) Directorul Executiv este numit de Președintele CMR, inclusiv pentru o perioadă interimară în urma propunerilor primite de la Adunarea Directorilor și este validat de Congres pentru un mandat de patru ani prin votul majorității sau, în cazul apariției situației de interimat, validarea are loc la prima Adunare Generală pentru perioada rămasă până la primul Congres.

(3) După validarea prin votul Adunării Generale, Președintele CMR semnează actul numirii oficiale.

5.4.3. Vacantarea poziției de Director Executiv

                (1) Directorul Executiv poate fi demis de Președinte pe baza evaluării activității sale pe o perioadă determinată sau la cererea scrisă și argumentată a majorității directorilor din structura Directoratului și după consultarea cu ceilalți membri ai Biroului Executiv.

(2) În cazul vacantării poziției sau a imposibilității exercitării mandatului de către Directorul Executiv, Președintele va numi un Director Executiv interimar conform Par. 5.4.2. (2).

5.5. SECRETARUL EXECUTIV

5.5.1. Secretarul executiv este numit sau demis de Directorul Executiv și este confirmat de Adunarea Directorilor.

5.5.2. Secretarul executiv conduce activitatea Biroului Administrativo-Juridic și constituie legătura cu Președintele CMR,  Biroului Executiv CMR și alte Directorate și Filiale.

5.5.3. În cazul vacantării poziției de Secretar executiv, Directorul Executiv va numi în termen de până la 30 de zile un nou Secretar executiv, pe care-l va supune aprobării Adunării Directorilor.

5.6. DEPARTAMENTUL DE CONTABILITATE

5.6.1. Departamentul de Contabilulitate este numit sau demis de Directorul Executiv și este confirmat de Adunarea Directorilor.

5.6.2. Directorul Executiv este singura persoană împuternicită cu derularea operațiunilor financiar- contabile ale Reprezentanței, conform legislației române în vigoare.

5.6.3. Departamentul  de Contabilitate  stabilește Planul de cheltuieli anuale defalcate pe Departamentele și Filialele fără personalitate juridică, conform deciziei Adunării Directorilor.

5.6.4. Departamentul de Contabilitate întocmește Raportul Financiar anual și prezintă Adunării Generale CMR Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul viitor pe baza solicitărilor primite de la Adunarea Directorilor.

5.6.5. Derularea activităților financiar-contabile este verificată de o Comisie Independentă de control financiar numită de Adunarea Directorilor în prima ședință anuală.

5.6.6. În cazul vacantării Departamentului de Contabilitate, Directorul Executiv va numi în termen de până la 30 de zile un nou Departament de Contabilitate  pe care-l va supune aprobării Adunării Directorilor.

5.7. ADUNAREA DIRECTORILOR

5.7.1. Adunarea Directorilor este o formă de conducere colegială a Reprezentanței CMR-România care se întrunește în mod obligatoriu odată pe an sau ad-hoc la cererea Directorului Executiv sau a oricărui Director de Filială pentru a discuta probleme curente sau care necesită decizii urgente.

5.7.2. Adunarea Directorilor se poate întruni, la cererea a 51% dintre Directorii de Filiale regionale, pentru a discuta și a solicita Președintelui demiterea Directorului Executiv  și pentru a propune un nou Director Executiv. La această Adunare, Directorul Executiv are dreptul să participle pentru a-și susține cauza, dar nu poate vota. Votul este considerat valabil dacă întruneşte 51% din participanţi.

5.7.3. Adunarea Directorilor poate decide, la cererea unui Director de Filială, desființarea Filialei respective și va  trimite Biroului Executiv CMR, solicitarea de dizolvare.

5.7.4. Adunarea Anuală a Directorilor aprobă planul anual de cheltuieli solicitate de Departamente sau de Filialele fără personalitate juridică primit prin intermediul Raportului Anual de necesitate vizat de Departamentul de Contabilitate.

5.7.5. Adunarea Directorilor aprobă anumite cheltuieli suplimentare solicitate de Departamente sau de Filialele fără personalitate juridică primit prin intermediul Raportului de necesitate vizat de Departamentul de Contabilitate.

5.7.6. Adunarea Anuală a Directorilor elaborează Raportul de activitate al Reprezentanței, propune Programul de  activități și Bugetul pentru anul viitor pentru a fi înaintat Adunării Generale CMR.

5.8. FILIALELE

5.8.1. Filialele sunt reprezentanţe ale CMR-România la nivel de regiuni geografice  sau după caz zone de interes, având autonomie organizatorică și sunt conduse de Directori.

5.8.2. Filialele care au personalitate juridică proprie sunt autonome și din punct de vedere financiar.

5.8.3. Filialele se află sub autoritatea Directorului Executiv sau, în anumite cazuri, a Președintelui CMR.

5.8.4. Filialele sunt conduse de Directori propuși la nivel local și numiți oficial în funcție de către Directorul  Executiv prin consultare în Biroul Executiv CMR.

5.8.5. Filialele pot derula acțiuni și pot încheia protocoale bilaterale cu organizații locale cu aprobarea Directorului Executiv.

5.8.6. Directorii de Filiale pot fi împuterniciți să păstreze legătura cu massmedia locală și să difuzeze materialele primite de la Departamentele de Comunicare sau să prezinte poziția CMR în anumite probleme, după consultarea cu Directorul Executiv.

5.8.7. Toți Directorii de Filiale trebuie să mențină legătura permanentă cu Directorul Executiv.

5.9. DEPARTAMENTELE

5.9.1. Departamentele sunt înființate prin hotărârea Adunării Directorilor pentru a îndeplini politicile și strategiile   de dezvoltare și comunicare sau altor necesități stabilite local sau, după caz, la cererea Biroului Executiv.

5.9.2. Departamentele sunt compartimente cu rol executiv, lucrând sub autoritatea Biroului Central.

5.9.3. Directorii Departamentelor răspund ierarhic Directorului Executiv care semnează și bugetele suplimentare necesare derulării activității fiecărui Departament, în conformitate cu aprobarea Adunării Directorilor.

5.9.4. Departamentele se află sub autoritatea Directorului Executiv sau, în anumite cazuri, a Președintelui CMR..

5.9.5. În funcție de necesități, se pot înființa oricând Departamente specializate;

 

CAPITOLUL 6. – DISPOZIȚII GENERALE

6.1. Statutul Directoratului CMR-România este conceput în forma de Statut-cadru pentru orice Directorat CMR și   este stabilit în concordanță cu Statutul The World Romanian Council or Consiliul Mondial Român.

6.2. Directoratul CMR-România este constituit din membri individuali și din organizații afiliate și asociate pe criterii federative, fiecare membru afiliat păstrându-şi identitatea legală şi independenţa atât la nivel central cât și la nivel de Filiale locale.
6.3. Pentru realizarea scopurior propuse, CMR-România va colabora cu instituțiile și autoritățile Statului Român precum și cu organizațiile publice sau non-guvernamentale ale căror programe și acțiuni facilitează atingerea obiectivelor CMR.

6.4. Consiliul Director aprobă Statutul Reprezentanței CMR-România,  în concordanță cu Statutul CMR și cu acordul Presedintelui CMR.

Consiliul Director este format din:

 1. NICUȘOR MOISEDirector Executiv al Reprezentanței CMR-România,
 2. Marina- Ioana Alexandru – Director Departamentul Juridic
 3. EUGENIE POSDĂRĂSCU – Director Departamentul Educație și Învățământ
 4. Niculina Merceanu – Director Departamentul Cultură, Patrimoniu
 5. Catrinel Alba Iulia Popescu – Director Departamentul Comunicare, Massmedia
 6. Maria Petrescu – Director Filiala București-Ilfov
 7. Cristian-Adrian Papari – Director Filiala Dobrogea
 8. Vasile Dron – Director Filiala Moldova
 9. Adriana Lorint – Director Filiala Ardeal
 10. Lidia Carmen Pircă – Director Filiala Unirea
 11. Constantin Cătălin Zamfir – Director Filiala Oltenia

 

Descarcă aici