Statut

STATUTUL Reprezentanței CMR-România

CAPITOLUL 1 – Cadrul Juridic

Art.1. FUNDAȚIA The World Romanian Council or Consiliul Mondial Roman, abreviat și numit în continuare ”CMR”, persoană juridică de naționalitate americană fără scop patrimonial, cu sediul real în Statul Georgia, 10410 Summer Creek Drive, Alpharetta, GA, 30022-3630, a aprobat și a decis continuarea funcționării în România, a Reprezentanței CMR România sub denumirea de ”Reprezentanța Consiliul Mondial Român România”.

Art.2. Reprezentanța CMR România  este recunoscută potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului României nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, a Hotărârii Guvernului României nr. 1606/2003, și a fost înființată prin  sentința civilă 35/PJ/2004, având CIF 17796985/20.07.2005.

Art.3.  Reprezentanța CMR România funcţionează cu respectarea legislaţiei din Statele Unite ale Americii, ţara de origine a WRC/CMR, şi din România, ţara gazdă, precum şi în acord cu normele legale internaţionale la care cele    două ţări au subscris.

Art.4. Reprezentanța CMR România constituie organismul direct de legătură între comunităţile româneşti din Statele Unite ale Americii, din Canada, din Europa şi din alte ţări/continente – membre sau afiliate la CMR – şi toate autorităţile din România care au în obiectul lor de activitate orice fel de relaţii cu românii de pretutindeni: Administraţia Prezidenţială, Guvernul României, Ministerul Afacerilor Externe,   Parlament României, și alte Ministere, organizații  sau instituții .

Art.5. Reprezentanța CMR România este coordonată de un Director Executiv, propus de către Consiliului Director și avizat  de Președintele CMR.

Art.6. Reprezentanța CMR România va duce la îndeplinire deciziile CMR în virtutea atribuțiilor sale principale.

Art.7. Reprezentanța CMR România va funcționa pe o perioadă nedeterminată.

Art.8. Reprezentanța CMR România are sediul în București, strada Barbu Văcărescu  nr. 15, sectorul 2. Sediul poate fi mutat în orice alt loc, pe baza hotărârii Consiliului Director,  cu respectarea prevederilor legale.

Art.9. Denumirea Reprezentanței Consiliul Mondial Român România, denumită pe scurt Reprezentanței CMR România va fi înscrisă în toate documentele şi actele emise de aceasta. Reprezentanța este independentă, are emblemă şi ștampilă proprie

Art.10. Patrimoniul inițial al Reprezentanței este format din activul inițial constituit prin aportul în numerar al membrilor fondatori, în valoare totală de 1250 lei.

CAPITOLUL 2

Art.11. Principii

2.1. Recunoașterea României ca stat national, unitar, indivizibil, independent și suveran ale cărei hotare istorice au fost consfințite la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia.
2.2. Refacerea integrității teritoriale a spațiului național românesc în hotarele sale istorice recunoscute internațional prin Conferința de Pace de la Paris (1919-1920).
2.3. Apărarea și protejarea spațiului cultural național împotriva presiunilor pentru schimbarea demografico-culturală  a României.
2.4. Considerarea moralei creştine, bazată pe dragostea şi împăcarea dintre semeni și pe valorile tradiționale ale familiei, ca fundament al societății românești.
2.5. Respectarea drepturilor egale pentru toți cetățenii, fără discriminări şi fără acţiuni compensatorii colective pe principiul “discriminării pozitive” aplicate oricărui grup care se consideră minoritar sau diferit din punct de    vedere etnic, religios sau social.
2.6. Independenţa şi echidistanţa faţă de partidele politice manifestată prin abținerea de la activități de prozelitism politic, inclusiv a propagandei electorale pentru partide sau personalități politice.
2.7. Independenţa de decizie sau acţiune în relaţiile cu organismele și instituțiile internaționale, precum și ale administraţiei de stat americane sau române.

CAPITOLUL 3

Art.12.  SCOPURI, OBIECTIVE ȘI ACTIVITĂȚI PRINCIPALE

3.1. SCOPURI

3.1.1. Încurajarea și sprijinirea, prin mijloace legale, a refacerii unității teritoriului național al României consfințită    prin cele trei acte istorice din 1918 (unirea Basarabiei, unirea Bucovinei și unirea Transilvaniei), în hotarele  istorice din decembrie 1918.

3.1.2. Susținerea dezvoltării și integrării socio-culturale, sprituale și economice  a comunităților românești din interiorul și din afara României pe toate palierele etnice, politice, culturale sau de orice altă natură.

3.1.3. Consolidarea conștiinței identității și apartenenței naționale a românilor din afara României, prioritar a celor din provinciile istorice.

3.1.4. Recunoașterea limbii române ca minoritate lingvistică în statele având  comunități de români, pentru promovarea patrimoniului național, a valorilor, a spiritualității românești și a moralei creștine prin educație și mass-media în limba maternă.

3.1.5. Consolidarea profilului și politicii externe a României, a statutului acesteia de membru UE și NATO, precum   și îmbunătățirea mediului securitar din imediata vecinătate a României  și zona extinsă a Mării Negre.

3.1.6. Susținerea proceselor de integrare a românilor din afara României și apărarea drepturilor românilor de pretutindeni, facilitarea și consolidarea respectării depline a drepturilor românilor din afara granițelor   României în țările lor de rezidență.

3.1.7. Consolidarea legăturilor dintre românii din afara României și cei din România, a legăturilor directe dintre comunitățile românești din afara teritoriului național, a legăturilor dintre acestea și instituțiile Statului   Român.

3.1.8. Sprijinirea și consilierea instituțiilor democratice din teritoriile locuite de români, prin realizarea și menținerea contact permanent cu acestea și prin implicarea permanentă în inițiative și acțiuni comune, în vederea facilitării integrării comunităților românești în țările lor de rezidență și a consolidării relațiilor lor cu țara de origine/apartenență, România.

3.1.9. Sprijinirea, monitorizarea  și implementarea programelor pan-naționale strategice și/sau a proiectelor de țară decise de autoritățile Statului Român și societatea civilă românească, în vederea îmbunătățirii situației culturale, spirituale, materiale și sociale a românilor de pretutindeni.

3.1.10. Promovarea României și românilor în și din România, în și din lume, în domeniile juridic, administrativ, relațiile cu autoritățile, economie, științele vieții, educație, cultură, identitate națională, promovarea unirii, intereselor naționale, strategie, monitorizarea și combaterea antiromânismului, în concordanță cu legislațiile din România și din statele de interes.

3.2. OBIECTIVE

3.2.1 Promovarea valorilor naționalismului patriotic-cultural cu aplicaţie practică în  viaţa socială, profesională, religioasă, în educaţie şi viaţa de familie, prin studii şi aplicaţii interdisciplinare;

3.2.2 Poate inființa filiale, sucursale, societați commerciale, Cluburi de Excelența și poate oferi Diplome de Excelența;

3.2.3 Crearea unui cadru de dezbatere şi schimb de experienţă intern, european şi internaţional, realizarea de parteneriate cu organisme guvernamentale şi neguvernamentale, în domeniu;

3.2.4 Formarea unei mentalităţi deschise către nevoile cetăţeanului, în rândul  autorităţilor publice şi structurilor  societăţii civile româneşti, europene şi internaţionale;

3.2.5 Formarea unei mentalităţi deschise către nevoile omului în situații limită: refugiu, migrare, exil, etc;

3.2.6 Promovarea şi înţelegerea corectă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului în societatea modernă, cu precădere dreptul la expresie, dreptul la asociere liberă, dreptul la educaţie, accesul la informaţie, libertatea persoanei, libertatea exercitării profesiei, libertatea credinţei, protecţia vieţii private, protecția securității persoanei, grupului sau populației, egalitatea şanselor şi nediscriminarea, dreptul de acces la prestaţiile de securitate socială, protecția sănătății și promovarea metodelor științifice, dar și tradiționale în acest scop, etc.;

3.2.7 Apărarea şi respectarea drepturilor omului aşa cum sunt ele stipulate în tratate;

3.2.8 Promovarea unor soluţii normative, de interpretare şi aplicare a legii menite să diminueze riscul încălcării drepturilor omului;

3.2.9 Susținerea luptei împotriva terorismului, extremismului si discriminarii de orice fel, xenofobiei si anti-romanismului;

3.2.10 Promovarea, organizarea şi derularea activităţilor cu caracter umanitar, socio-cultural, sportiv si de altă natură, fără a ne limita la acestea;

3.2.11 Inființarea de canale media pentru  promovarea obiectivelor si o corecta informare a romanilor;

3.2.12 Promovarea voluntariatului în vederea susţinerii valorilor naționalist patriotic-cultural la nivelul societăţii;

3.2.13 Susținerea proceselor de integrare a românilor din afara României și apărarea drepturilor românilor de pretutindeni, facilitarea și consolidarea respectării depline a drepturilor românilor din afara granițelor României în țările lor de rezidență;

3.2.14 Consolidarea legăturilor dintre românii din afara României și cei din România, a legăturilor directe dintre comunitățile românești din afara teritoriului național, a legăturilor dintre acestea și instituțiile Statului Român;

3.2.15 Sprijinirea și consilierea instituțiilor democratice din teritoriile locuite de români, prin realizarea și menținerea contact permanent cu acestea și prin implicarea permanentă în inițiative și acțiuni comune, în vederea facilitării integrării comunităților românești în țările lor de rezidență și a consolidării relațiilor lor cu țara de origine/apartenență, România;

3.2.16 Sprijinirea și implementarea programelor pan-naționale strategice și/sau a proiectelor de țară decise de autoritățile Statului Român și societatea civilă românească, în vederea îmbunătățirii situației culturale, spirituale, materiale și sociale a românilor de pretutindeni;

3.2.17 Promovarea României și românilor în și din România, în și din lume, în domeniile juridic, administrativ, relațiile cu autoritățile, economie, științele vieții, educație, cultură, identitate națională, promovarea unirii, intereselor naționale, strategie, monitorizarea și combaterea antiromânismului, în concordanță cu legislațiile din România și din statele de interes;

3.2.18 Apărarea intereselor membrilor si cetățenilor;

3.2.19 Alte obiective stabilite prin ROF.

3.3. ACTIVITĂȚI PRINCIPALE

3.3.1. Reprezentanța CMR Româniava elabora, formula, încuraja, sprijini, promova și derula proiecte, programe, evenimente și inițiative de impact, care să contribuie la atingerea scopurilor de stabilite.

3.3.2. Reprezentanța CMR Româniava acorda îndrumare, consultanță și sprijin instituțiilor Statului Român, precum și instituțiilor democratice din țările în care există comunități de români (diaspora istorică și cea emergentă), în vederea desfășurării de acțiuni, separate sau comune, care pot facilita atingerea scopurilor stabilite.

3.3.3. Reprezentanța CMR Româniava sprijini activitățile diplomatice și va propune soluții pentru îmbunătățirea activităților misiunilor diplomatice și consulare ale României, în vederea creșterii eficienței acțiunilor acestora de consolidare a legăturilor cu românii din țările de rezidență, de consolidare a legăturilor cu România a comunităților românești din diaspora (istorică sau emergentă) și de   apărare/promovare a drepturilor acestora, în țările de rezidență.

3.3.4. Reprezentanța CMR Româniarespinge încercările sau acțiunile organizațiilor politice și altor grupuri de presiune de a politiza sau manipula eforturile de satisfacere a intereselor minorităților etnice, religioase sau de orice altă         natură din România și de a implica guvernele străine sau organizațiile internaționale în rezolvarea problemelor sau conflictelor interne ale României, altele decât cele privind crimele împotriva umanității și încălcarea drepturilor omului.

CAPITOLUL 4

Art.13.  MEMBRI

4.1. Calitatea de membru

4.1.1. Orice persoană de origine sau descendență română din țară care sprijină moral și/sau material Reprezentanța.

4.1.2. Orice grup, asociație sau organizaţie românească care aderă şi acceptă spiritul, principiile şi scopurile CMR.

4.1.3. Pentru a deveni membru orice persoană, grup sau organizație trebuie să depună o cerere și să-și plătească cotizația anuală . Neplata cotizației pe o perioadă de 2 ani duce la excluderea automata, exceptând condițiile speciale prevazute în ROF.

4.2. Categorii de membri

4.2.1. Membri Fondatori – persoane care dobândesc calitatea de membru în momentul constituirii Reprezentanței și cei care au definitivat înregistrarea legală, în conformitate cu legislatia.

Membrul Fondator rămâne membru pe viață, atâta timp cât nu renunță voluntar la calitatea de membru.

4.2.2. Membri Plini – persoane fizice de origine sau descendenţă română, precum şi orice grup, asociație sau organizaţie românească.
4.2.3. Membri colectivi – organizații sau asociații care vor dobândi această calitate în urma înaintării unei cereri de primire motivate către Adunarea Directorilor, abilitată să se pronunţe asupra admiterii de noi membri. În caz de refuz, Adunarea      Directorilor nu este obligată să îşi motiveze decizia.

4.2.4. Membri de onoare – care dobândesc această calitate la propunerea Adunării Directorilor şi cu acordul Biroului Central, în urma unor servicii deosebite aduse Reprezentanței.  Membrii onorifici nu au drept de vot în  Adunarea Generală, nu au  obligația de plata a cotizaţiei şi nu dă drept de vot, în adoptarea deciziilor în organizație, la orice nivel ar activa persoanele care au dobîndit această calitate;

4.2.5. Membri Simpatizanți – persoane de etnicitate ne-română care sunt rude şi/sau prieteni ai membrilor plini. Membrii simpatizanți nu pot vota și nu pot fi aleși în funcțiile de conducere dar se pot constitui într-un Grup de Inițiativă și Acțiune.

4.2.6. Membri Consultanți – orice persoană, membru de partid care este înscrisă sau care dorește să devină membru și urmează principiile stipulate în Statut.  Membrii consultanți pot vota dar nu pot fi aleși în funcții executive și se pot constitui într-un Grup Politic Consultativ pentru consilierea Biroului Central.

4.3. Drepturile membrilor

4.3.1. Să cunoască Statutul şi actele constitutive;

4.3.2. Să se implice direct în realizarea programelor;

4.3.3. Să participe consecvent la acţiunile Reprezentanței;

să beneficieze de promovarea propriilor idei şi realizări prin intermediul Reprezentanței

4.3.4. Să participe la întrunirile Adunărilor Generale, să pună în discuţie şi să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al Reprezentanței;

4.3.5. Să voteze alegerea şi/sau confirmarea organelor de conducere, cu excepția Membrilor Onorifici și Simpatizanți.

4.3.6. Să fie aleși în funcţiile de conducere, cu excepție Membrilor Simpatizanti și Consultanți

4.3.7. Să facă propuneri privitor la activitatea Reprezentanței şi folosirea fondurilor strânse şi activitatea organelor   de conducere;

4.3.8. Să semnaleze problemele care privesc scopul și obiectivele Reprezentanței, în vederea promovării și apărării   acestora;

4.3.9. Să primească sprijin moral şi asistenţă din partea Reprezentanței în cazuri excepţionale (boală, accident, incendii, decesul sau boala gravă a unui membru de familie);

4.3.10. Să fie informaţi constant cu privire la deciziile majore referitoare la desfășurarea activităţii Reprezentanței;

4.3.11.  Să participe la diferite evenimente şi activităţi, în numele Reprezentanței, dacă au mandat de reprezentare;

4.3.12. Să propună modificări ale statutului;

4.3.13.Să se pronunţe asupra problemelor de onoare şi disciplină;

4.3.14. Să se retragă din Reprezentanță.

4.4. Responsabilitățile membrilor:

4.4.1. Să accepte, să adere, să respecte principiile, obiectivele , scopurile și prevederile Statutului, ROF, hotărârilor organelor de conducere ale Reprezentanței, să fie loiali organizației și să dea tot sprijinul pentru  îndeplinirea obiectivelor Reprezentanței;

4.4.3. Să participe la Adunările Generale şi/sau la şedinţele Consiliului Director, după caz;

4.4.4. Să participle activ  la acţiunile iniţiate de conducerea operativă;

4.4.5. Să militeze activ pentru prestigiul  Reprezentanței sprijine moral și material organizația;

4.4.6. Să nu acţioneze divergent faţă de hotărârile adoptate de conducerea aleasă;

4.4.7.Să contacteze  asociaţia  pentru a se  informa  şi a participa la activităţile programate.

4.4.8. Să-și plăteasca cotizaţia stabilită prin ROF.

4.5. Pierderea calității de membru

4.5.1. Prin deces sau încetarea existenței persoanei juridice;

4.5.2. Prin renunțare adresată în scris Directorului Reprezentanței;

4.5.3. Prin excludere decisă de Adunarea Directorilor pentru nerespectarea prezentului Statut și a regulamentului  interior, sau pentru orice alt motiv de natură a prejudicial interesele morale sau material ale Reprezentanței,  cu ascultarea în prealabil a persoanei în cauză.

CAPITOLUL 5

Art.14.  RESURSELE PATRIMONIALE

5.1.  Resursele patrimoniale ale Reprezentanței  provin din :

 • Cotizaţii;
 • Donaţii, sponsorizări, legate;
 • Subvenţii acordate conform legii;
 • Programe şi proiecte licitate;
 • Dobânzi şi dividende;
 • Alte modalităţi legale de finanţare;
 • Cotizaţia este de stabilită prin ROF şi se aprobă de către Consiliul Director în funcţie de programele Reprezentanței;
 • Contribuţia personală în prestaţii pentru Reprezentanță se evaluează în contul cotizaţiei;
 • Folosinţa spaţiului în care funcţionează sediul social este stabilită prin contract de comodat sau închiriere, etc..

 CAPITOLUL 6

 Art. 15.  ORGANIZARE

6.1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

6.1.1. Reprezentanța  CMR România este structura de bază a CMR în România cu rol de conducere și transpunere a politicilor și deciziilor Biroului Executiv CMR.

6.1.2. Organismele de conducere, decizie și reprezentare ale Reprezentanța CMR România sunt: Birou Central, Adunarea Directorilor, Filialele și Departamentele.

6.1.3. Reprezentanța CMR Româniaeste condus de un Director Executiv numit de Președintele CMR la cererea Adunării Directorilor;

6.1.4. Conducătorii Directoratului și Filialelelor au denumirea de Directori, cea de Președinte fiind rezervată doar conducerii CMR.

6.2. ATRIBUȚII PRINCIPALE

6.2.1. Dezvoltarea rețelelei globale de Filiale ale Reprezentanței CMR România existente sau în curs de înființare în România;

6.2.2. Desfășurarea de acțiuni unioniste în tandem cu Directoratul Europa și Directoratul Basarabia;

6.2.3. Desfășurarea acțiunilor de apărare a educației și învățământului în limba română și a identității românești în țară și în  comunitățile românești din țările aflate în jurul granițelor României și diaspora;

6.2.4. Crearea de Departamente care să încheie protocoalelor de parteneriat cu instituțiile specializate ale statului pentru a promova activități și proiecte legislative în domeniile:  sociale,  culturale,   economice, științele vieții,   promovarea intereselor naționale, geostrategie, geoeconomie, monitorizarea și combaterea antiromânismului.

6.3. BIROUL CENTRAL

6.3.1. Biroul Central este organul executiv al Directoratului Reprezentanța CMR România având o conducere operativă alcătuită din Director Executiv, Secretar executiv , Departamentul de  Contabilitate și Directorii Departamentelor.

6.3.2. Biroul Central este condus de Directorul Executiv.

6.4. DIRECTORUL EXECUTIV

6.4.1. Atribuțiile Directorului Executiv

 (1) Directorul Executiv conduce activitatea curentă a Reprezentanței și coordonează activitățile Filialelor din structura Reprezentanței.

(2) Directorul Executiv este garantul respectării principiilor şi prevederilor Statutului, reprezintă factorul de mediere, stabilitate și performanță a Reprezentanței și a Filialelor din structură.

(3) Directorul Executiv duce la îndeplinire politica și deciziile Biroului Executival  Reprezentanței CMR România, stabilind relaționările şi direcţiile optime de dezvoltare și acțiune ale rețelei de Filiale.
(4) Directorul Executiv reprezintă Reprezentanța CMR România în relațiile cu alte asociaţii, organizaţii sau organisme guvernamentale din România şi este autorizat să semneze documente reprezentând poziţia oficială sau implicarea organizației în relaţiile cu acestea, după aprobarea primită din partea Biroului Executiv al  Reprezentanței CMR România sau a Președintelui CMR.

(5) Directorul Executiv elaborează împreună cu Directorii Filialelor, planul de inițiative și acțiuni pentru anul viitor pentru a fi prezentat Adunării Generale anuale a Reprezentanței CMR România.

 (6) Directorul Executiv semnează documentele de cheltuieli financiare solicitate de Departamente sau Filialele/Sucursale fără personalitate juridică după aprobarea lor de către Adunarea Directorilor.

 (7) Directorul Executiv convoacă   Consiliul Director. Convocarea se face în scris (spatiul virtual) cu cel puţin 10 zile înainte şi cu menționarea ordinei de zi şi a condiţiilor în care pot fi consultate materialele ce se supun aprobării în cazul adunărilor generale ordinare şi cu 15 zile înainte în cazul adunărilor generale extraordinare;

6.4.2. Numirea Directorului Executiv

(1) Directorul Executiv trebuie să aibă cetățenia română.

(2) Directorul Executiv este numit de Președintele CMR, inclusiv pentru o perioadă interimară în urma propunerilor primite de la Adunarea Directorilor și este validat de Congres pentru un mandat de patru ani prin votul majorității sau, în cazul apariției situației de interimat, validarea are loc la prima Adunare Generală pentru perioada rămasă până la primul Congres.

(3) După validarea prin votul Adunării Generale, Președintele CMR semnează actul numirii oficiale.

6.4.3. Vacantarea poziției de Director Executiv

(1) Directorul Executiv poate fi demis de Președinte pe baza evaluării activității sale pe o perioadă determinată sau la cererea scrisă și argumentată a majorității directorilor din structura Directoratului și după consultarea cu ceilalți membri ai Biroului Executiv, în cazul unor încălcări grave ale prezentului statut.

(2) În cazul vacantării poziției sau a imposibilității exercitării mandatului de către Directorul Executiv, Președintele va numi un Director Executiv interimar conform Par. 6.4.2. (2).

6.5. SECRETARUL EXECUTIV

6.5.1. Secretarul executiv este numit sau demis de Directorul Executiv și este confirmat de Adunarea Directorilor.

6.5.2. Secretarul executiv conduce activitatea Biroului Administrativo-Juridic și constituie legătura cu Președintele CMR,  Biroului Executiv al  Reprezentanței CMR România și alte Directorate și Filiale.

6.5.3. În cazul vacantării poziției de Secretar executiv, Directorul Executiv va numi în termen de până la 30 de zile un nou Secretar executiv, pe care-l va supune aprobării Adunării Directorilor.

6.6. DEPARTAMENTUL DE CONTABILITATE

6.6.1. Departamentul de Contabilulitate este numit sau demis de Directorul Executiv și este confirmat de Adunarea Directorilor. Acesta poate fi externalizat.

6.6.2. Directorul Executiv este singura persoană împuternicită cu derularea operațiunilor financiar- contabile ale Reprezentanței, conform legislației române în vigoare.

6.6.3. Departamentul  de Contabilitate  stabilește Planul de cheltuieli anuale defalcate pe Departamentele și Filialele fără personalitate juridică, conform deciziei Adunării Directorilor.

6.6.4. Departamentul de Contabilitate întocmește Raportul Financiar anual și prezintă Adunării Generale a Reprezentanței CMR România, Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul viitor pe baza solicitărilor primite de la Adunarea Directorilor.

6.6.5. Controlul financiar se exercită de cenzorii -experți contabili   numiți de către Adunarea Directorilor în prima ședință anuală, conform legislatiei care au următoarele atribuţii :

 1. verifică activitatea financiar-contabilă şi modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
 2. verifică concordanţa cheltuielilor efectuate cu bugetul de venituri şi cheltuieli şi programele aprobate;
 3. întocmeşte rapoarte pe care le prezintă Consiliului director şi Adunării générale;
 4. poate participa la lucrările consiliului director, fără drept de vot;
 5. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege pentru controlul financiar intern.

6.7. ADUNAREA DIRECTORILOR (CONSILIUL DIRECTOR)

6.7.1. Adunarea Directorilor este o formă de conducere colegială a Reprezentanței   CMR România care se întrunește în mod obligatoriu odată pe an sau ad-hoc la cererea Directorului Executiv sau a oricărui Director de Filială pentru a discuta probleme curente sau care necesită decizii urgente.

6.7.2. Adunarea Directorilor se poate întruni, la cererea a 51% dintre Directorii de Filiale regionale, pentru a discuta și a solicita Președintelui demiterea Directorului Executiv  și pentru a propune un nou Director Executiv. La această Adunare, Directorul Executiv are dreptul să participle pentru a-și susține cauza, dar nu poate vota. Votul este considerat valabil dacă întruneşte 51% din participanţi.

6.7.3. Adunarea Directorilor aprobă organigrama şi structura de personal a asociaţiei;

6.7.4. Adunarea Directorilor aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al filialelor, sucursalelor, societăților și cluburilor;

6.7.5. Adunarea Directorilor analizează proiectele de finanţare şi rezultatele acestora, în cazul în care au fost aprobate;

6.7.6. Adunarea Directorilor aprobă înscrierea de noi membri ori încetarea calităţii de membru şi propune adunării generale excluderea pentru motive disciplinare;

6.7.7. Adunarea Directorilor aprobă programele  asociaţiei;

6.7.8. Adunarea Directorilor interzice demararea programelor locale dacă acestea nu sunt în concordanţă cu misiunea;

6.7.9. Adunarea Directorilor îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală;

6.7.10. Adunarea Directorilor aprobă înfiinţarea şi desfiinţarea filialelor și sucursalelor, societăților si cluburilor cât și afilierea acestora la alte organizații din ţară sau străinătate;

6.7.11. Adunarea Directorilor urmăreşte punerea în aplicare de către membrii a hotărârilor adoptate;

6.7.12. Adunarea Directorilor îndeplineşte orice alte acte de administrare şi dispoziţie pentru bunul mers al activităţii;

6.7.13. Adunarea Directorilor elaborează un Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF);

6.7.14. Adunarea Directorilor poate decide, la cererea unui Director de Filială, desființarea Filialei respective și va  trimite Biroului Executiv al Reprezentanței CMR România, solicitarea de dizolvare.

6.7.15. Adunarea Anuală a Directorilor aprobă planul anual de cheltuieli solicitate de Departamente sau de Filialele fără personalitate juridică primit prin intermediul Raportului Anual de necesitate vizat de Departamentul de Contabilitate.

6.7.16. Adunarea Directorilor aprobă anumite cheltuieli suplimentare solicitate de Departamente sau de Filialele fără personalitate juridică primit prin intermediul Raportului de necesitate vizat de Departamentul de Contabilitate.

6.7.17. Adunarea Anuală a Directorilor elaborează Raportul de activitate al Reprezentanței, propune Programul de  activități și Bugetul pentru anul viitor pentru a fi înaintat Adunării Generale a Reprezentanței CMR România.

6.7.18.La şedinţele Consiliului Director pot participa membrii de onoare( daca este cazul) cu rol de consultanţ și experț, fară drept de vot;

6.8. FILIALELE

6.8.1. Filialele sunt reprezentanţe ale Reprezentanța CMR Româniala nivel de regiuni geografice  sau după caz zone de interes, având autonomie organizatorică și sunt conduse de Directori.

6.8.2. Filialele care au personalitate juridică proprie sunt autonome și din punct de vedere financiar.

6.8.3. Filialele se înființează în conformitate cu prevederile ROF.

6.8.3. Filialele se află sub autoritatea Directorului Executiv.

5.8.7. Toți Directorii de Filiale trebuie să mențină legătura permanentă cu Directorul Executiv.

6.9. DEPARTAMENTELE

6.9.1. Departamentele sunt înființate prin hotărârea Adunării Directorilor Reprezentanței CMR România pentru a îndeplini politicile și strategiile   de dezvoltare și comunicare sau altor necesități stabilite local sau, după caz, la cererea Biroului Executiv și sunt organizate conform ROF.

6.10. ADUNAREA GENERALĂ (AG) 

6.10.1. Adunarea Generală  este organul suprem de conducere al Reprezentanței  şi este alcătuită din  totalitatea membrilor;

6.10.2. Regulile privind organizarea şi funcţionarea Adunării Generale se stabilesc prin Regulamentul de Organizare și Funcționare.

6.10.3.Adunarea Generală este convocată de Consiliul Director şi are următoarele competenţe:

 1. Avizează strategia şi programele de lucru în conformitate cu obiectivele generale ale Reprezentanţiei;
 2. Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
 3. propune și votează completări si modificări ale statutului în conformitate cu prevederile legale;
 4. Avizează dizolvarea şi lichidarea Reprezentanței sau filialelor şi stabilește destinaţia bunurilor rămase după lichidare;
 5. Avizează schimbarea sediului;
 6. Avizează structura organizatorică, organigrama şi Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF);
 7. Avizează excluderea membrilor pentru motive disciplinare, la propunerea Consiliului Director;
 8. Atunci când dezbate probleme legate de una sau mai multe filiale, Adunarea Generală va avea la bază şi punctul de vedere al Adunării Generale a filialei în cauză, care este consultativ.

6.10.4. Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an pentru propunerea și implicarea în proiectele Reprezentanței, aprobă raportul de activitate, darea de seamă si bilantul contabil;

6.10.5.Pentru adoptarea unor hotărâri importante se pot organiza Adunări Generale extraordinare. Şedinţele Adunării Generale extraordinare se pot desfăşura şi prin intermediul unor mijloace tehnice de comunicare, ce nu implică prezenţa fizică a membrilor în acelaşi spaţiu (spațiul virtual);

6.10.6. Convocarea Adunării Generale se face de către Consiliul Director sau de către 2/3 din numărul total al membrilor. Convocarea se face în scris (spatiul virtual) cu cel puţin 10 zile înainte şi cu menționarea ordinei de zi şi a condiţiilor în care pot fi consultate materialele ce se supun aprobării în cazul adunărilor generale ordinare şi cu 15 zile înainte în cazul adunărilor generale extraordinare;

6.10.7. Adunarea generală este statutară în prezenţa a 50%  plus unu din numărul total de membri activi;

6.10.8. În situația în care Reprezentanța ajunge la un număr de minimum 250 de membrii, la Adunarea Generală, – aceștia – pot fi prezenți prin reprezentanți.

6.10.9. Hotărârile Adunării generale se adoptă cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenţi. Hotărârea adoptată se ţine la dispoziţia membrilor cu ajutorul mijlocelor proprii de comunicare.

Capitolul 7

Art.16. Dizolvarea ReprezentanȚEI si lichidarea Patrimoniului

7.1. Reprezentanța se dizolvă :

7.1.1. de drept:

  1. când scopul său nu mai poate fi realizat, dacă în termen de 12 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea scopului;
  2. dacă Adunarea Generală sau Consiliul Director nu se pot constitui până la finele anului următor aceluia în care trebuia constituită;
  3. dacă numărul membrilor se reduce sub limita legală;

Constatarea dizolvării se face de către judecătoria în raza căreia se află sediul Reprezentanței, la cererea oricărei persoane interesate. Interesul trebuie dovedit.

7.1.2. Prin hotărârea Adunării Generale adoptată cu votul a 2/3 din numărul total al membrilor;

Propunerea de dizolvare se face de către Consiliul Director pe baza raportului financiar al cenzorului şi a documentelor care motivează această propunere.

În termen de 15 zile de la data Adunării Generale, procesul verbal în formă autentica se depune la tribunalul municipiului București, pentru a fi înscris in Registrul Reprezentanțelor persoanelor Juridice Străine.

7.1.3. Prin hotărâre judecătorească la cererea oricărei persoane interesate. Interesul trebuie dovedit, astfel:

  1. când activitatea asociaţiei devine ilicită sau contrară ordinii publice;
  2. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
  3. când asociaţia urmăreşte alt scop decât acela pentru care s-a constituit;
  4. când asociaţia a devenit insolvabilă şi acest lucru este constatat prin actul de control al cenzorului.

7.1.4. Dacă acţiunea în justiţie este introdusă de o persoană interesată, creditor, Consiliul Director analizează raportul cenzorului şi stabileşte în mod obligatoriu măsurile de protejare a drepturilor asociaţilor, a patrimoniului asociaţiei şi cele de lichidare a datoriilor.

7.1.5. Dizolvarea asociaţiei atrage din oficiu şi dizolvarea sucursalelor şi filialelor.

7.2. Lichidarea patrimoniului

7.2.1. Lichidarea patrimoniului Reprezentanței  sau / şi  filialelor se face de către un lichidator numit de:

 1. instanţa care a constatat dizolvarea de drept sau a luat hotărârea de dizolvare judiciară;
 2. adunarea generală odată cu hotărârea de dizolvare a asociaţiei sau filialei.
  • Lichidatorul:
 3. va proceda în termen de 15 zile la inventarierea patrimoniului, va încheia un bilanţ prin care se constată activul şi pasivul asociaţiei, va prelua cu proces verbal registrele și evidenţa financiar-contabilă a asociaţiei, va inregistra toate operaţiunile de lichidare şi va continua derularea obligaţiilor contractuale, plata debitelor, încasarea crenţelor;
 4. va putea transforma activul în bani pentru a achita datoriile asociaţiei;
 5. va putea soluţiona problema lichidării creanţelor şi prin alte mijloace legale.

7.2.3. Operaţiunile de lichidare pot fi încheiate numai după trecerea a 6 luni de la publicarea dizolvării asociaţiei;

7.2.4. In caz de lichidare, patrimoniul material şi moral al asociaţiei va fi transferat la o organizaţie cu scop similar, prin decizia adunării generale. Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei se poate face în situaţii prevăzute de lege, cu atribuirea activului net, rezultat după lichidare, către o persoană juridică non-profit, având ca obiect de activitate apropiat de cel al asociaţiei, conform deciziei Adunării Generale. 7.2.5. Spaţiul în care funcţionează sediul asociaţiei va urma regimul actului de atribuire. In cazul contractului de închiriere sau comodat, acestea se reziliază odată cu decizia de dizolvare;

 1. Mandatul Consiliului Director încetează odata cu numirea lichidatorului;
 2. Procedura de lichidare se completează cu dispozitiile legale în materie.

CAPITOLUL 8

Art. 15.  DISPOZIȚII GENERALE

8.1. Statutul   Reprezentanței CMR România este conceput în forma de Statut-cadru pentru orice Directorat CMR și   este stabilit în concordanță cu Statutul The World Romanian Council or Consiliul Mondial Român.

8.2. Directoratul Reprezentanței CMR România este constituit din membri individuali și din organizații afiliate și asociate pe criterii federative, fiecare membru afiliat păstrându-şi identitatea legală şi independenţa atât la nivel central cât și la nivel de Filiale locale.
8.3. Pentru realizarea scopurior propuse, Reprezentanța CMR România va colabora cu instituțiile și autoritățile Statului Român precum și cu organizațiile publice sau non-guvernamentale ale căror programe și acțiuni facilitează atingerea obiectivelor CMR.

8.4. Consiliul Director aprobă Statutul Reprezentanței CMR-România.

Art. 16.  Reprezentanța CMR România nu este răspunzătoare pentru actele înfăptuite de membrii săi chiar de bună credință decât dacă aceştia au avut mandat scris dat de Consiliul Director sau Directorul Executiv.

 Art.17 Prevederile statutului se completează cu normele legale imperative, cuprinse în legislaţia în vigoare, şi cu dispoziţiile regulamentelor de funcţionare (ROF) ale Reprezentanței CMR România.